ye-logo.v1.2
«Єдині новини» на Хмельниччині та Україні. Для цього натисніть на трансляції хмельницьких і всеукраїнських телеканалів, або слухайте радіо khm-radio.ye.ua чи radio.ye.ua
"Єдині новини" на Українському радіо

Ли­ше три Хмель­ницьких виші увій­шли до рейтингу «Топ-200 Україна 2018»

Суспільство 3460
Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" презентував черговий академічний рейтинг закладів вищої освіти
Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" презентував черговий академічний рейтинг закладів вищої освіти. Фото: ns-plus.com.ua

Один з них потрапив до першої 50-ки.

У «Топ-200 Ук­ра­їна 2018» увійшли три Хмельницькі ВНЗ:  на­ці­ональ­ний уні­вер­си­тет, уні­вер­си­тет уп­равлін­ня та пра­ва та педагогічна академія.

ХНУ пот­ра­пив до пер­шої 50-ки. Зов­сім нап­ри­кін­ці — на 157-му — Хмель­ницький уні­вер­си­тет уп­равлін­ня та пра­ва, і аж на 185-му Хмель­ницька пе­да­го­гіч­на ака­де­мія.

Склав рей­тинг Центр між­на­род­них про­ек­тів «Єв­ро­ос­ві­та», в пар­тнерс­тві з між­на­род­ною гру­пою ек­спер­тів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, передає osvita.ua.

На­то­мість кра­щи­ми у рей­тин­гу ста­ли На­ці­ональ­ний тех­нічний уні­вер­си­тет Ук­ра­їни «Ки­ївсь­кий по­лі­тех­нічний ін­сти­тут іме­ні Іго­ря Сі­корсь­ко­го», Ки­ївсь­кий на­ці­ональ­ний уні­вер­си­тет іме­ні Та­ра­са Шев­ченка та Хар­ківсь­кий на­ці­ональ­ний уні­вер­си­тет іме­ні В. Н. Ка­ра­зі­на. Ос­танній у спис­ку ВНЗ — Ки­ївсь­кий уні­вер­си­тет ту­риз­му, еко­но­мі­ки і пра­ва.

При скла­дан­ні цього­річ­но­го рей­тин­гу ек­спер­ти бра­ли до ува­ги су­час­ні тен­денції роз­витку уні­вер­си­те­тів, ок­ресле­ні Кон­фе­рен­ці­єю IREG-9: «Рей­тин­ги і ак­ре­ди­та­ція — дві до­ро­ги до од­ні­єї ме­ти» та Кон­фе­рен­ці­єю мі­ніс­трів ос­ві­ти Єв­ро­пей­сько­го прос­то­ру ви­щої ос­ві­ти.

Коментарі:

Інформація з інших ресурсів

Популярні новини

Новини Хмельниччини
Останні оголошення

Робота для вас

  Так  Ні, дякую