ye-logo.v1.2
11 Липня, 2020

У Шепетівці презентувала виставку картин художниця із Донеччини

Культура 855
Художниця із Донецька представила виставку в Шепетівці
Художниця із Донецька представила виставку в Шепетівці. Фото: denzadnem.com.ua

В експозиції 44 роботи.

Учора, 19 жовтня, у музеї Миколи Островського у Шепетівці свої 44 картини презентувала Раїса Малинкіна. Як повідомляє місцеве видання "День за днем", художниця родом із Донеччини, але експонує роботи зроблені за останні чотири роки вже на Поділлі.

"Пані Раїса народилися на Донбасі в місті Макіївка. У 14 років пішла навчатися на художніх курсах. За­кін­чи­ла Іва­новсь­ке ху­дож­нє учи­ли­ще за фа­хом — гра­фі­ка. З 1981 ро­ку пра­цю­ва­ла у До­нець­ку в ху­дож­ніх май­стер­нях. Займалась роз­пи­са­ми на фаб­ри­ках, за­во­дах, ін­ших зак­ла­дах. Що­ро­ку бра­ла участь у вис­тавках: від об­ласних до між­на­род­них. Па­ні Ра­їса з 2002 ро­ку член Спіл­ки ху­дож­ни­ків Ук­ра­їни", - пише "День за днем"

Додають, що по­дії на схо­ді Ук­ра­їни змі­ни­ли пла­ни ху­дож­ни­ці. Адже зі сво­го вік­на вона мог­ла ба­чи­ти ве­жу До­нець­ко­го а­еро­пор­ту. З 2014 ро­ку пе­ре­їха­ла в Ста­ро­кос­тянти­нів до дво­юрід­ної сес­три.

"Мій оп­ти­мізм та під­трим­ка чо­ло­ві­ка доз­во­ли­ли знай­ти се­бе на но­во­му міс­ці. По­діл­ля ду­же гар­не та різ­но­бар­вне, що ху­дож­ни­ку є що пи­са­ти. Єди­ний об­раз, який ви­ни­кає, ко­ли чую сло­во «До­нецьк» — а­еро­порт. Зви­чай­но, твор­чість ста­ла більш фі­ло­софсь­кою. На­тюр­морти та пей­за­жі — для ду­ші, а те­ма­тич­ні ро­бо­ти пот­ре­бу­ють біль­шо­го ос­мислен­ня. Ста­ла знайоми­ти­ся з іс­то­рі­єю Ук­ра­їни, пе­ре­ос­мислю­ва­ти цін­ності. Фі­ло­софсь­ку дум­ку на­ма­га­юсь пе­ре­да­ти у сво­їх кар­ти­нах", - розповіла художниця виданню.

 

 

 

Вис­тавка три­ва­тиме до 16 лис­то­па­да.

 

Коментарі:

До теми

Інформація з інших ресурсів

Популярні новини

Інформація з інших ресурсів

Останні оголошення

Потрібні послуги

  Так  Ні, дякую