ye-logo.v1.2

У Шепетівці судили водія, який навантажувачем завдав смертельних травм школяру

Кримінал 635
Трагедія трапилась у листопаді 2019 року
Трагедія трапилась у листопаді 2019 року. Фото: Поліції Хмельницької області

Чоловіка позбавили волі.

Учора, 11 бе­рез­ня, Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд ух­ва­лив ви­рок во­дію на­ван­та­жу­ва­ча, який смертельно травмував 6-річ­но­го шко­ля­ра. Як пише місцеве видання «День за днем», трагедія сталася 13 лис­то­па­да 2019 ро­ку в се­лі Жи­лин­ці.

«Тра­гіч­на по­дія ста­ла­ся на зу­пин­ці, яка роз­та­шо­ва­на нап­ро­ти бу­дин­ку, де меш­кав хлоп­чик. Во­дій шкіль­но­го ав­то­бу­са, не ви­ко­нав­ши ви­мо­ги пра­вил до­рожнього ру­ху, не увім­кнув ава­рій­ну світ­ло­ву сиг­на­лі­за­цію і від­чи­нив две­рі тран­спортно­го за­со­бу, а суп­ро­вод­жу­юча осо­ба не вий­шла з ав­то­бу­са, хо­ча си­ді­ла на пе­редньому си­дін­ні, не пе­рес­відчи­ла­ся у без­пе­ці ви­сад­ки ді­тей, внас­лі­док чо­го ма­ло­літ­ній пот­ра­пив під ко­ле­са на­ван­та­жу­ва­ча», — заз­на­чає «День за днем».

То­ді ди­ти­на пер­шою вис­ко­чи­ла з ав­то­бу­са та спе­ре­ду нього на­ма­га­ла­ся пе­ре­біг­ти до­ро­гу. У той мо­мент на­ван­та­жу­вач са­ме об’їж­джав ав­то­бус і ковшем збив ди­ти­ну. Від от­ри­ма­них травм шко­ляр по­мер на міс­ці.

Тоді слід­чі від­кри­ли два кри­мі­наль­них про­вад­ження за частиною 2 статті 286 (По­ру­шен­ня пра­вил без­пе­ки до­рожнього ру­ху або екс­плу­ата­ції тран­спор­ту осо­ба­ми, які ке­ру­ють тран­спортни­ми за­со­ба­ми, що приз­ве­ло до смер­ті по­тер­пі­ло­го), а та­кож за частиною 2 статті 137 (Не­на­леж­не ви­ко­нан­ня обов’яз­ків що­до охо­ро­ни жит­тя та здо­ров’я ді­тей, що спри­чи­ни­ли смерть не­пов­но­літнього) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни.

«Во­дію на­ван­та­жу­ва­ча Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд приз­на­чив по­ка­ран­ня у виг­ля­ді 3 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі, а та­кож на 2 ро­ки поз­ба­вив пра­ва ке­ру­ван­ня тран­спортни­ми за­со­ба­ми. Ок­рім то­го, чо­ло­вік по­ви­нен від­шко­ду­ва­ти ро­ди­ні мо­раль­ну шко­ду в роз­мі­рі 400 ти­сяч гри­вень та оп­ла­ти­ти всі су­до­ві вит­ра­ти», - пише видання.

У «День за днем» додають, що на­ра­зі три­ває до­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня, яке має встановити, чи є про­ви­на у тра­ге­дії во­дія шкіль­но­го ав­то­бу­са та вчи­тель­ки, яка суп­ро­вод­жу­ва­ла ді­тей.

Читайте також: П'ять років позбавлення волі призначили чоловіку за вчинення смертельної ДТП у Хмельницькому

Коментарі:

Інформація з інших ресурсів

Популярні новини

Останні оголошення
  Так  Ні, дякую