ye-logo.v1.2
27 Листопада, 2020

В Шепетівці придумали, як захистити проїзні квитки від підробок

Суспільство 949
У місті пропонують розробити єдиний квиток для учнів
У місті пропонують розробити єдиний квиток для учнів. Фото: pedpresa.ua

Перевізники скаржаться, що учні підробляють квитки на пільговий проїзд.

Ще з березня у Ше­пе­тів­ці від­по­від­но до місь­кої прог­ра­ми «Шкіль­ні пе­ре­ве­зен­ня» на 2018–2020 ро­ки по­ло­ви­ну вар­тості квит­ка пла­тить учень, а ін­шу час­ти­ну ком­пенсу­ють із місь­ко­го бюд­же­ту. Для цього кож­на шко­ла ви­да­ва­ла шко­ля­рам спе­ці­аль­ні піль­го­ві квит­ки. Але уч­ні зме­ти­ку­ва­ли, як їх мож­на під­робля­ти.

Як повідомляє видання "День за днем" про це йшлося на гро­мадсь­ких об­го­во­рен­ня з при­во­ду під­ви­щен­ня вар­тості пе­ре­ве­зень на місь­ких мар­шру­тах міс­та Ше­пе­тів­ки. Під час дис­ку­сії пе­ре­віз­ни­ки ви­ма­га­ли зро­би­ти єди­ний кви­ток для уч­нів, аби уник­ну­ти фаль­шу­ван­ня. "На­би­ра­єть­ся 500 квит­ків - звер­та­юся за ком­пенса­ці­єю 1000 гри­вень, а ме­ні ка­жуть, що по­ло­ви­на квит­ків ксе­ро­ко­пії, під­робка, — за­явив один з пе­ре­віз­ни­ків".

Тому наразі в місті розглядають про­по­зи­цію що­до то­го, аби місь­ке уп­равлін­ня ос­ві­ти ви­го­то­ви­ло єди­ний зра­зок піль­го­во­го квит­ка для уч­нів. На та­ко­му про­їз­но­му до­ку­мен­ті сто­яти­ме мок­ра пе­чат­ка, та­ким чи­ном можна буде уникнути під­ро­бок.

 

Коментарі:

До теми

Інформація з інших ресурсів

Популярні новини

Останні оголошення
  Так  Ні, дякую