ye-logo.v1.2
26 Лютого, 2020

Президент нагородив кіборга із Шепетівки Орденом «За мужність»

Суспільство 1171
Президент нагородив шепетівчанина Орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Президент нагородив шепетівчанина Орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Фото: denzadnem.com.ua

Це­ре­мо­нія на­го­род­ження від­бу­ва­ла­ся на Яво­рівсь­ко­му по­лі­го­ні.

Ще 18 січ­ня Пре­зи­дент Ук­ра­їни Пет­ро По­ро­шен­ко вру­чив дер­жавні на­го­ро­ди двад­цятьом ук­ра­їнсь­ким во­їнам-кі­бор­гам, які бра­ли участь у ге­ро­їч­ній обо­ро­ні До­нець­ко­го а­еро­пор­ту. Як повідомляє вилання "День за днем", се­ред на­го­род­же­них — ше­пе­тів­ча­нин Ігор Дзю­ба.

"Це­ре­мо­нія на­го­род­ження від­бу­ва­ла­ся на Яво­рівсь­ко­му по­лі­го­ні під час від­ві­ду­ван­ня пре­зи­ден­том Між­на­род­но­го цен­тру ми­рот­ворчос­ті та без­пе­ки, що на Львів­щи­ні.За осо­бис­ту муж­ність і са­мо­від­да­ні дії, ви­яв­ле­ні у за­хис­ті дер­жавно­го су­ве­ре­ні­те­ту та те­ри­то­рі­аль­ної ці­ліс­ності Ук­ра­їни, вір­ність вій­сько­вій при­ся­зі сер­жанта Іго­ря Дзю­бу на­го­род­же­но Ор­де­ном «За муж­ність» І­ІІ сту­пе­ня", - йдеться у повідомленні.

Ра­ні­ше, у 2016 ро­ці, Ігор Дзю­ба от­ри­мав від­зна­ку Мі­ніс­терс­тва обо­ро­ни Ук­ра­їни за сум­лінне ви­ко­нан­ня вій­сько­во­го обов’яз­ку. 

Коментарі:

До теми

Інформація з інших ресурсів

Популярні новини

Останні оголошення
  Так  Ні, дякую