ye-logo.v1.2
21 Березня, 2019

Яка доля водія-учасника новорічної смертельної ДТП та скільки грошей у нього вимагають

Ангеліна Мовчан Кримінал 1266
Наступне судове засідання відбудеться 4 квітня
Наступне судове засідання відбудеться 4 квітня. Фото: denzadnem.com.ua

Вчора відбулося підготовче судове засідання у справі резонансної ДТП, яка сталася у Шепетівці 1 січня.

Під­го­тов­че су­до­ве за­сі­дан­ня у спра­ві ре­зо­нан­сно­го ДТП у Ше­пе­тів­ці від­бу­ло­ся вчора, 30 бе­рез­ня. За­сі­дан­ня дві­чі зу­пи­ня­ли, че­рез нев­часну яв­ку од­но­го з по­тер­пі­лих та па­пе­ро­ві мо­мен­ти, повідомляє видання День за днем.

За словами суд­ді Олек­сандра Бе­ре­зюка, мета засідання - з’ясу­ва­ти, чи спра­ва мо­же бу­ти приз­на­че­на до су­до­во­го роз­гля­ду, виз­на­чи­ти ко­ло осіб, які по­вин­ні бра­ти участь у роз­гля­ді спра­ви.

У ході засідання суддя змушений був двічі оголошувати перерви. Перший раз - через потерпілого, який запізнювався, а вдруге - бо підозрюваний, за словами захисника, не ознайомлений із матеріалами справи.

Після першої перерви про­ку­рор за­чи­тав пе­ре­лік свід­ків у спра­ві та по­дав два кло­по­тан­ня. Од­не з яких — про­дов­ження за­по­біж­но­го за­хо­ду для об­ви­ну­ва­че­но­го.

"За­хис­ник підозрюваного Ана­то­лія Равсь­ко­го звер­нувся до суд­ді що­до кло­по­тан­ня про про­дов­ження три­ман­ня під вар­тою його під­за­хис­но­го. Ад­во­кат під­судно­го вва­жає ри­зи­ки, на які по­си­ла­єть­ся про­ку­рор, ні­чим не обґрун­то­ва­ни­ми. На­то­мість у ви­пад­ку приз­на­чен­ня більш м’якої фор­ми за­по­біж­но­го за­хо­ду — ці­ло­до­бо­во­го до­машнього ареш­ту — його під­за­хис­ний не бу­де пе­ре­хо­ву­ва­ти­ся від су­ду і не вчи­ня­ти­ме ін­ших кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень, не здій­сню­ва­ти­ме тиск на по­тер­пі­лих та свід­ків", - пише видання.

Після того, як адвокат заявив також про те, що по­ру­ше­но пра­во його під­за­хис­но­го на оз­найом­лення з ма­те­рі­ала­ми кри­мі­наль­но­го про­вад­ження, суд оголосив ще одну перерву, зазначивши, що мож­ли­вість оз­найоми­ти­ся зі всі­ма ма­те­рі­ала­ми у Равського була, про що свід­чить роз­писка.

В результаті, після усіх перерв та розгляду заяв, суд­дя за­чи­тав ух­ва­лу про пе­ре­да­чу спра­ви до су­до­во­го роз­гля­ду та за­до­во­лен­ня кло­по­тан­ня що­до три­ман­ня під вар­тою об­ви­ну­ва­че­но­го Ана­то­лія Равсь­ко­го ще 60 діб. Ух­ва­ла ос­каржен­ню не під­ля­гає.

Варто також зазначити, що до об­ви­ну­валь­но­го ак­ту до­да­но ци­віль­ний по­зов по­тер­пі­ло­го Дя­чу­ка про стяг­нення май­но­вої та мо­раль­ної шко­ди з об­ви­ну­ва­че­но­го Равсь­ко­го у су­мі 1 млн 38 ти­сяч 576 грн зав­да­ної вчи­не­ни­ми кри­мі­наль­ни­ми пра­во­по­ру­шен­ня­ми.

Наступне засідання у справі призначено на 4 квітня.

Нагадаємо, аварія сталася 1 січня цього року. Підозрюваного обвинувачують за 7 статтями ККУ.

Читайте новини на нашому Телеграмі

Коментарі:

До теми

Популярні новини

Останні оголошення

Останні фото та відео