clear-dayclear-nightcloudyfogpartly-cloudy-daypartly-cloudy-nightrainsleetsnowthunderstormwind emailfbgpinstokrsstgtwvibervkwaytSkypeWhatsappViberPhoneMail
У розділі "Новини читачів" (НарКор — Народний Кореспондент) Ви маєте можливість прочитати новини від користувачів, скарги жителів Хмельниччини, відомості про аварії, надзвичайні події, що сталися у нашому регіоні або ж додати власну новину.
26 Січня 2018 РЦ з надання БВПД у Хмельницькій області 411

Колишній чоловік чи дружина мають платити не лише аліменти

«Крім алі­мен­тів, од­но­му з бать­ків, який про­жи­ває ок­ре­мо від сім’ї з ди­ти­ною чи має ін­шу ро­ди­ну, те­пер до­ве­деть­ся бра­ти участь на­рів­ні з ко­лишньою дру­жи­ною/чо­ло­ві­ком в оп­ла­ті до­дат­ко­вих вит­рат на ді­тей», — по­яс­ню­ють фа­хів­ці Бі­ло­гірсь­ко­го бю­ро пра­во­вої до­по­мо­ги.
Йдеть­ся, зок­ре­ма, про оп­ла­ту лі­ку­ван­ня ди­ти­ни, а та­кож гур­тків та за­нять, спря­мо­ва­них на роз­ви­ток її здіб­ностей. Та­ке рі­шен­ня ви­ніс ВСУ. Піс­ля роз­лу­чен­ня ді­ти заз­ви­чай за­ли­ша­ють­ся з ма­тір’ю, і від бать­ка ду­же склад­но от­ри­ма­ти на­віть алі­мен­ти, не ка­жу­чи вже про до­дат­ко­ві гро­ші. Приз­на­че­на су­дом вип­ла­та по­вин­на пок­ри­ва­ти все: і хар­чу­ван­ня, і одяг, і нав­чання, і ін­ші вит­ра­ти.

Вер­ховний Суд Ук­ра­їни у сво­їй пра­во­вій по­зи­ції по­яс­нив, що той з бать­ків, хто ви­хо­вує ди­ти­ну, мо­же ок­ре­мо ви­ма­га­ти вип­лат на лі­ку­ван­ня ди­ти­ни, як­що во­но бу­ло пот­рібно, і ок­ре­мо — на її роз­ви­ток. Це мо­же бу­ти і пла­ван­ня, і му­зич­на шко­ла, і будь­-які гур­тки. Для під­тверджен­ня вит­рат до­сить на­да­ти ко­пії ра­хун­ків і всіх че­ків. Ці вит­ра­ти по­вин­ні бу­ти роз­ді­ле­ні по­рів­ну між обо­ма бать­ка­ми.
За­раз в Ук­ра­їні ак­тивно зрос­тає кіль­кість су­до­вих су­пе­ре­чок між роз­лу­че­ни­ми бать­ка­ми, і це пов’яза­не з по­гір­шенням доб­ро­бу­ту. До­рос­лі еко­ном­лять на всьому і на ді­тях та­кож. То­му по­зо­ви на пред­мет алі­мен­тів і до­дат­ко­вих вип­лат на ут­ри­ман­ня ді­тей зрос­та­ють у ге­омет­ричній прог­ре­сії.
За­ува­жи­мо, що на­ра­зі в Ук­ра­їні ре­алі­зо­ву­єть­ся за­галь­но­на­ці­ональ­ний пра­воп­росвіт­ниць­кий про­ект «Я МАЮ ПРА­ВО!», ме­та яко­го — під­ви­щи­ти юри­дич­ну гра­мот­ність ук­ра­їн­ців, сфор­му­ва­ти но­ву пра­во­ву куль­ту­ру в сус­піль­стві та нав­чи­ти гро­ма­дян за­хи­ща­ти свої пра­ва.
На­га­да­ємо, що без­коштов­ні кон­суль­та­ції з пра­во­вих пи­тань, роз’яс­нення за­ко­но­давс­тва (для всіх без ви­нят­ку ка­те­го­рій гро­ма­дян), а та­кож бе­зоп­латні пос­лу­ги за­хис­ту та пред­став­ниц­тва в су­ді (для не­за­хи­ще­них ка­те­го­рій гро­ма­дян) мож­на от­ри­ма­ти у цен­трах з на­дан­ня бе­зоп­латної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги або бю­ро пра­во­вої до­по­мо­ги. Діз­на­ти­ся ад­ре­су най­ближ­чо­го до Вас цен­тру чи бю­ро мож­на, за­те­ле­фо­ну­вав­ши за но­ме­ром 0 800 213 103 (єди­ний кон­такт-центр сис­те­ми бе­зоп­латної пра­во­вої до­по­мо­ги в Ук­ра­їні; ці­ло­до­бо­во та без­коштов­но в ме­жах Ук­ра­їни).

Коментувати:
Коментарів - 0:

Популярні новини

Останні фото та відео
Архів новин

<<Лютий 2019>>
ПнВтСрЧтПтСбНд
    1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28