ye-logo.v1.2
15 Грудня, 2019

Заручники "холодної війни" або Що вирішили на Народному віче у Шепетівці

Надія СВІНЦІЦЬКА Суспільство 1173
Охо­чих діз­на­ти­ся, скіль­ки ще че­ка­ти на теп­ло, зіб­ра­ло­ся кіль­ка со­тень
Охо­чих діз­на­ти­ся, скіль­ки ще че­ка­ти на теп­ло, зіб­ра­ло­ся кіль­ка со­тень. Фото: denzadnem.com.ua

Учас­ни­кам ві­че ста­ло зро­зу­мі­ло, що че­ка­ти на теп­ло до­ве­деть­ся ще дов­го.

Вчора, 3 листопада у Шепетівці пройшло Народне віче. Охо­чих діз­на­ти­ся, скіль­ки ще че­ка­ти на теп­ло, зіб­ра­ло­ся кіль­ка со­тень, повідомляє місцеве видання "День за днем".

Пер­шим звер­нувся до гро­ма­ди місь­кий го­ло­ва Ми­хай­ло По­ло­дюк, який зап­ро­по­ну­вав міс­тя­нам пи­са­ти скар­ги, сто­сов­но хо­лод­не­чі в по­меш­каннях. 

Очіль­ник міс­та на­га­дав гро­ма­ді про те, як все по­ча­ло­ся ще пів­то­ра ро­ку то­му: ро­зір­вання до­го­во­ру кон­це­сії з ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест», що приз­ве­ло до су­до­вої тя­га­ни­ни біль­ше, ніж у 10-ти су­дах різ­них ін­стан­цій, і все та­ки прог­ра­ли спра­ву що­до по­вер­нення гро­ма­ді її ж май­на.

Як передає "День за днем", за цей час борг ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» зріс, і ни­ні ся­гає по­над 57 міль­йонів гри­вень. В ре­зуль­та­ті на 2017/2018 опа­лю­ва­ний пе­рі­од під­при­ємс­тву теп­ло­ме­реж НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни» не на­да­ла но­мі­на­цій на газ. Це приз­ве­ло до зри­ву опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. За­руч­ни­ка­ми «хо­лод­ної вій­ни» ста­ли міс­тя­ни, які ма­ють цен­тра­лі­зо­ва­не опа­лен­ня, біль­шість шкіл та ко­му­наль­ні зак­ла­ди.

Ми­хай­ло По­ло­дюк оз­найомив ше­пе­тів­чан із ре­зуль­та­та­ми за­сі­дан­ня об­ласної ко­мі­сії з пи­тань тех­но­ген­но-еко­ло­гіч­ної без­пе­ки і над­зви­чай­них си­ту­ацій, що 3 лис­то­па­да в Хмель­ницько­му роз­гля­да­ла ше­пе­тівсь­ке пи­тан­ня.

Отож, аби за­по­біг­ти ви­ник­ненню над­зви­чай­ної си­ту­ації ко­мі­сія ви­рі­ши­ла:

1. Ке­рів­ниц­тву ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» вжи­ти за­хо­дів що­до от­ри­ман­ня лі­мі­тів на від­пуск при­род­но­го га­зу у НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни» та роз­по­ча­ти опа­лю­валь­ний се­зон не піз­ні­ше 6 лис­то­па­да 2017 ро­ку. В ін­шо­му ви­пад­ку по­го­ди­тись на ро­зір­вання кон­це­сій­но­го до­го­во­ру.

2. Хмель­ницько­му об­ласно­му те­ри­то­рі­аль­но­му від­ді­лен­ню Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Ук­ра­їни про­вес­ти пе­ре­вір­ку та вста­но­ви­ти від­сутність чи на­яв­ність оз­нак ан­ти­кон­ку­рен­тних уз­годже­них дій в при­чи­нах зри­ву опа­лю­валь­но­го се­зо­ну в м. Ше­пе­тів­ка.

3. Про­ку­ро­ру об­ласті, Уп­равлін­ню служ­би без­пе­ки Ук­ра­їни в об­ласті, Го­лов­но­му уп­равлін­ню На­ці­ональ­ної по­лі­ції в об­ласті про­вес­ти пе­ре­вір­ку що­до на­яв­ності, чи від­сутнос­ті злов­жи­вань з бо­ку по­са­до­вих осіб що­до ви­ник­нення за­бор­го­ва­нос­ті пе­ред НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни», що приз­ве­ло до зри­ву опа­лю­валь­но­го се­зо­ну в м. Ше­пе­тів­ці.

4. Місь­ко­му го­ло­ві м. Ше­пе­тів­ки при умо­ві по­ру­шен­ня ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» ви­ко­нан­ня умов до­го­во­ру що­до за­без­пе­чен­ня опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, вжи­ти за­хо­дів що­до його ро­зір­вання. Пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам в ме­жах пов­но­ва­жень пос­при­яти в здій­снен­ні про­це­ду­ри ро­зір­вання кон­це­сій­но­го до­го­во­ру.

Учас­ни­кам ві­че ста­ло зро­зу­мі­ло, що че­ка­ти на теп­ло до­ве­деть­ся ще дов­го. У по­не­ді­лок гро­ма­да про­дов­жить бо­роть­бу за теп­ло у сво­їх осе­лях. Са­ме цього дня теп­ло­пос­та­чаль­ник або увім­кне цен­тра­лі­зо­ва­не опа­лен­ня, або від­бу­деть­ся ро­зір­вання кон­це­сій­но­го до­го­во­ру на по­за­чер­го­вій се­сії Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди.

Де­пу­тат Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди Ми­хай­ло Вер­хогляд зап­ро­по­ну­вав піс­ля прий­нят­тя се­сі­єю рі­шен­ня про ро­зір­вання до­го­во­ру кон­це­сії, ке­рів­ниц­тву ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» без за­тя­гу­ван­ня пе­ре­да­ти май­но в ко­му­наль­ну влас­ність.

— Зви­чай­но, газ нам не да­дуть. У ме­не про­по­зи­ція: щод­ня, по­чи­на­ючи з се­ре­ди, 3–4 ав­то­бу­си ше­пе­тів­чан во­зи­ти в Ки­їв бло­ку­ва­ти НАК «Наф­то­газ». Як­що це не до­по­мо­же, пі­ке­ту­ва­ти Каб­мін, бло­ку­ва­ти ви­хід із при­мі­щен­ня чи­нов­ни­ків Зуб­ка, Грой­сма­на. По­тім йти до Ад­мі­ніс­тра­ції Пре­зи­ден­та і ви­ма­га­ти, щоб він увів у Ше­пе­тів­ці над­зви­чай­ний стан, щоб нам да­ли газ.

Підписатися на канал "Є" в Youtube

Читайте новини на нашому Телеграмі

Коментарі:

До теми

Інформація з інших ресурсів

Популярні новини

Останні оголошення
  Так  Ні, дякую