ye-logo.v1.2
7 Липня, 2020

У Шепетівці впіймали наркоторговця метадоном

Кримінал 1122
Поліцейські затримали 30-го чоловіка, у якого виявили метадон
Поліцейські затримали 30-го чоловіка, у якого виявили метадон. Фото: з Фейсбука

Поліцейські затримали 30-го чоловіка.

Вчо­ра, 23 лип­ня, пра­ців­ни­ки сек­то­ру кри­мі­наль­ної по­лі­ції Ше­пе­тівсь­ко­го ВП зат­ри­ма­ли осо­бу ромсь­кої національності, яка здій­сню­ва­ла збут наркотичних за­со­бів, а са­ме метадону. По­ві­дом­ляє на сво­їй сто­рін­ці у Фей­сбу­ці на­чаль­ник Шепе­тівського ВП Василь Шкіндюк.

"Під час по­вер­хне­во­го об­шу­ку в чо­ло­ві­ка правоохоронці ви­лу­чи­ли па­пе­ро­вий згор­ток із под­рібне­ною крис­та­ліч­ною порошко­по­діб­ною ре­чо­ви­ною бі­ло­го кольору в кіль­кос­ті 0,25 грамів. Нар­козбу­ва­чем ви­явив­ся 30-річ­ний міс­це­вий жи­тель, ра­ні­ше су­ди­мий за майно­ві зло­чи­ни", - напивав Василь Шкіндюк.

Ді­яли пра­во­охо­рон­ці в рам­ках кри­мі­наль­но­го провадження по­ру­ше­но­го за частиною 2 статті 307 Кримінального ко­дек­су Ук­ра­їни (Неза­кон­не ви­роб­ниц­тво, виготовлення, прид­бання, збе­рі­ган­ня, пе­ре­ве­зен­ня чи пересилання з ме­тою збу­ту, а також незакон­ний збут нар­ко­тич­них за­со­бів, пси­хот­ропних ре­чо­вин або їх ана­ло­гів).

На­ра­зі чо­ло­вік зат­ри­ма­ний в по­ряд­ку статті 208 Кри­мі­наль­но про­це­су­аль­но­го ко­дек­су, ви­рі­шу­єть­ся пи­тан­ня про об­рання за­по­біж­но­го за­хо­ду.

Коментарі:

До теми

Інформація з інших ресурсів

Популярні новини

Новини Хмельниччини

Інформація з інших ресурсів

Останні оголошення
  Так  Ні, дякую